Privacy statement

Doeleinden verwerking

LimoenGroen verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van onze (financiële) administratie, CRM systeem of ticketsysteem voor incidenten en wijzigingen. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met uw gegevens en wat uw rechten en plichten zijn.

Wettelijke grondslag verwerking

LimoenGroen verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst tussen u en LimoenGroen.

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting die LimoenGroen heeft tot het voeren van een goede (financiële) administratie. 

Verstrekking persoonsgegevens

Als klant bent u verplicht tot het verstrekken van de volgende persoonsgegevens aan LimoenGroen: NAW gegevens.

Categorieën persoonsgegevens

Naast de verplicht te verstrekken gegevens kunnen aanvullende gegevens in de genoemde systemen verwerkt worden, waaronder NAW gegevens van meerdere contactpersonen of afdelingen van uw bedrijf en persoonsgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) bij uw bedrijf.

Website

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:

  • functionele cookies die zorgen voor een correcte werking van de website
  • Analytics cookies die zorgen voor het verzamelen van geanonimiseerde statistieken. 

Onze website maakt, na expliciete toestemming, gebruik van de volgende cookies:

  • Video cookies van platformen als Youtube en Vimeo voor het afspelen van daar gehoste video’s als embedded content.

Geheimhouding

Medewerkers van LimoenGroen hebben een strikte geheimhoudingsplicht m.b.t. alle informatie die bedoeld of onbedoeld m.b.t. uw bedrijf is verkregen of inzichtelijk is. Deze geheimhouding geldt ook onverminderd voor onze leveranciers.

Apparatuur

Medewerkers van LimoenGroen hebben de beschikking over apparatuur (laptops) waarmee op de kantoorlocatie of remote toegang tot uw persoonsgegevens kan worden verkregen. LimoenGroen maakt gebruik van versleutelde verbindingen voor toegang tot persoonsgegevens.

Ontvangers persoonsgegevens

LimoenGroen zal uw persoonsgegevens zonder noodzaak ter uitvoering van de overeenkomst  niet aan derden verstrekken.

Printen van persoonsgegevens

Elke uitdraai waarop uw persoonsgegevens zichtbaar zijn, zal niet worden bewaard en na gebruik direct vernietigd. In beginsel zal LimoenGroen geen persoonsgegevens printen. LimoenGroen hanteert het principe van digitaal werken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door LimoenGroen worden bewaard tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst. 

Rechten als klant

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Als klant heeft u ook het recht LimoenGroen te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan LimoenGroen verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die LimoenGroen doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door deze schriftelijk per email of per post aan te vragen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door LimoenGroen, neem dan contact op met onze contactpersoon voor de gegevensbescherming, via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan middels onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons